Weryfikacja ratowników

Szanowni Państwo

Obecnie zamiast weryfikacji ratownicy wodni chcący pracować zawodowo musza posiadać kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy a później co trzy lata odnawiają te uprawnienia.

Dla zainteresowanych poniżej przedstawiam wymogi obowiazujace do 2012r

 

WERYFIKACJA RATOWNIKÓW WOPR 2012
    
Zgodnie z wytycznymi WOPR Starsi ratownicy (SR) WOPR i Ratownicy (R) WOPR w celu uzyskania uprawnienia do pracy muszą zaliczyć z wynikiem pozytywnym, co trzy lata weryfikację wiedzy i umiejętności. Ratownicy WOPR zatrudnieni na pływalniach krytych w miesiącu grudniu ubiegają się o wpis uprawnienia do pracy w następnym roku.
Informacje o odbyciu weryfikacji i przedłużeniu uprawnień do pracy na dany rok, po uzyskaniu badań lekarskich, opłaceniu składek członkowskich, odpracowaniu minimum 20 godzin pracy społecznej na rzecz macierzystej jednostki WOPR, potwierdza wpisem do legitymacji uprawniony instruktor WOPR.
 Weryfikacja SR i R WOPR obejmuje:
1. Test wiedzy;
2. Sprawdzian umiejętności:
a) z zakresu RKO i pomocy przedmedycznej,
b) sprawności fizycznej,
c) technik ratowniczych.
Pozytywne przejście weryfikacji praktycznej SR i R WOPR następuje po zaliczeniu wszystkich konkurencji (uzyskaniu w każdej z nich co najmniej 1 punktu, a w sumie
co najmniej 12 punktów). W przypadku nie przejścia weryfikacji teoretycznej lub praktycznej
SR i R WOPR nie może mieć podbitej ważności legitymacji.
 
                  1.  TEST WIEDZY PRZYKŁADOWY
1. Do podstawowych obowiązków ratownika nie należy:
a) kontrola sprzętu ratunkowego, kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
b) bieżące prowadzenie dziennika pracy ratownika,
c) sprawdzanie biletów, dbanie o utrzymanie czystości i porządku w szatni,
d) niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy.
2. Który spośród wymienionych warunków uprawniających ratownika do wywieszenia czerwonej flagi podczas dyżuru na kąpielisku jest podany nieprawidłowo:
a) silne prądy wsteczne,
b) ograniczona widoczność do 50 m,
c) wysokość fali powyżej 70 cm,
d) siła wiatru powyżej 5 w skali Bergmana,
e) temperatura wody poniżej 14 Celsjusza.
3. Warunkiem uzyskania karty pływackiej na wodach stojących jest przepłynięcie:
a) dystansu 200 m sposobem dowolnym, w tym 100 m na plecach i 5 m
pod lustrem wody po wcześniejszym skoku na głowę z wysokości 0,7 m,
b) dystansu 200 m sposobem dowolnym, w tym 50 m na plecach i 15 m
pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m,
c) dystansu 200 m sposobem dowolnym, w tym 50 m na plecach i 5 m
pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m,
d) dystansu 400 m sposobem dowolnym, w tym 100 m na plecach i 15 m
pod lustrem wody oraz wykonanie skoku do wody z wysokość 0,7 m.
4. Głębokość pasa bezpieczeństwa znajdującego się pomiędzy strefami dla nie umiejących
i umiejących pływać wynosi:
a) 1,2 m,
b) 1,3 m,
c) 4 m,
d) 1,5 m.
5. Data powołania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to:
a) 29 czerwca 1962,
b) 11 kwietnia 1962,
c) 04 kwietnia 1962,
d) 01 stycznia 1971.
6. Skrót ABC w Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej oznacza:
a) udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja płuc, pośredni masaż serca,
b) ocena stanu przytomności, sztuczna wentylacja płuc, pośredni masaż serca,
c) wezwanie pogotowia ratunkowego, sztuczna wentylacja płuc, pośredni masaż serca,
d) ocena stanu przytomności, sprawdzenie czy poszkodowany oddycha, sprawdzenie
czy poszkodowany ma zachowane krążenie.
7. Sprawdzenie czy poszkodowany oddycha, powinno trwać nie dłużej niż:
a) 5 sekund,
b) 10 sekund,
c) 15 sekund,
d) nie ma wyznaczonego limitu czasu dla tej czynności.
8. Kołnierz ortopedyczny służy do:
a) stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa,
b) stabilizacji kręgosłupa na całej jego długości,
c) unieruchomienia głowy,
d) unieruchomienia głowy tylko na czas transportu poszkodowanego.
9. Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:
a) intensywności wypływu krwi,
b) różnicy koloru wypływającej krwi,
c) większej bolesności przy krwawieniu,
d) prawdziwe są dwie pierwsze odpowiedzi.
UWAGA:
Punktacja teoria:         mniej niż 5 - nie zaliczone,
                                        7 prawidłowych - ocena 3;
                                        8 prawidłowych - ocena 4;
                                        9 prawidłowych - ocena 5.

 
 
                              
 
                           2.    WYTYCZNE

w sprawie zasad i trybu prowadzenia weryfikacji ratowników
1. Weryfikacji podlegają ratownicy, którzy posiadają stopień dłużej niż trzy lata z wyjątkiem młodszych ratowników WOPR.
2. Ratownicy WOPR, którzy uzyskali uprawnienia na podstawie uchwały nr 5/6/09 Prezydium ZG WOPR z dnia 5 grudnia 2009r. zwanej dalej „uchwałą 5/6/09” podlegają weryfikacji asystenckiej zwanej dalej „WA”.
3. Zaleca się, aby młodsi ratownicy WOPR, którzy uzyskali uprawnienia na podstawie wcześniejszych przepisów niż uchwała 5/6/09 podlegali WA.
4. Ratownicy WOPR i Starsi Ratownicy WOPR, którzy uzyskali uprawnienia na podstawie wcześniejszych przepisów niż uchwała 5/6/09 oraz Ratownicy Wodni i Starsi Ratownicy Wodni podlegają weryfikacji zawodowej zwanej dalej „WZ”.
5. Decyzje w sprawach terminów jednodniowych weryfikacji ratowników podejmują właściwi miejscowo prezesi jednostek wojewódzkich WOPR.
6. Miejsca, terminy, składy komisji i opłat weryfikacyjnych określają prezesi jednostek wojewódzkich WOPR i mogą ogłaszać na stronie internetowej ZG WOPR i jednostek wojewódzkich WOPR.
7. Do weryfikacji mogą przystąpić ratownicy, którzy okażą:
1) dowód wpłaty na wskazane konto opłaty kosztów weryfikacji;
2) ważną kartę identyfikacyjną;
3) w przypadku WZ od dnia 19 marca 2010 ważne zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) lub tytułu; lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego.
8. Uczestnik weryfikacji musi w wyznaczonym czasie zaliczyć pozytywnie wszystkie próby.
9. Podczas zaliczeń praktycznych w wodzie nie można używać sprzętu pomocniczego (np. okularków, masek, płetw, pianek itp.) W próbie 1 (pływanie na czas) istnieje możliwość korzystania z zabezpieczeń na oczy.
10. Ratownik podczas WZ pozytywny wynik weryfikacji w części praktycznej uzyskuje, jeśli zaliczy wszystkie próby sprawnościowe uzyskując w każdej z nich co najmniej 1 punkt, a łącznie co najmniej 12 punktów.
11. Ratownik podczas WA pozytywny wynik weryfikacji w części praktycznej uzyskuje, jeśli zaliczy wszystkie próby sprawnościowe uzyskując w każdej z nich co najmniej 1 punkt, a łącznie co najmniej 10 punktów.
12. Zaliczenie dodatkowych wykładów i pokazów następuje na podstawie obecności na wszystkich zajęciach, potwierdzonych na właściwej liście.
13. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu wiedzy teoretycznej następuje po uzyskaniu co najmniej 90 % poprawnych odpowiedzi na zadane pytania. Karty pytań testowych przygotowywane są na podstawie regulaminu przeprowadzania egzaminów określonym odrębnymi przepisami.
14. W przypadku nie zaliczenia weryfikacji jej uczestnik ma prawo do poprawki w innym wyznaczonym miejscu i terminie wnosząc ponownie stosowne opłaty.
15. Ratownicy, którzy nie zaliczyli weryfikacji, nie są uprawnieni do pracy zawodowej i społecznej w parkach wodnych i pływalniach i kąpieliskach.
16. Kadrę przeprowadzającą weryfikację oraz przewodniczących poszczególnych komisji weryfikacyjnych powołuje prezes właściwej jednostki wojewódzkiej WOPR.
17. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej po pozytywnym zaliczeniu weryfikacji w dniu jej przeprowadzenia potwierdza ten fakt odpowiednim wpisem lub poprzez wklejenie stosownej naklejki z hologramem oraz swoim podpisem i pieczątką w legitymacji członka WOPR w rubryce „uzyskane uprawnienia”.
18. Każdy uczestnik weryfikacji przed jej rozpoczęciem akceptuje powyższe wytyczne złożeniem podpisu na swojej karcie weryfikacyjnej.
19. Weryfikację przeprowadza się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1.
20. Wykaz pytań do weryfikacji WA stanowią pytania na ratownika WOPR a do weryfikacji WZ na ratownika wodnego.
21. Zaliczenia w ramach weryfikacji:
A. PŁYWANIE NA CZAS
a. WZ. Na 25 m pływalni przepłynięcie stylem dowolnym (technika sportowa) po skoku startowym 400 m w czasie nie większym niż 8’00”. Za przepłynięcie można uzyskać 5 punktów.
Czas
Punkty
poniżej 8:00,0
5
b. WA. Na 25 m pływalni przepłynięcie stylem dowolnym (technika sportowa) po skoku startowym 100 m w czasie nie większym niż 1’50”. Za przepłynięcie można uzyskać 5 punktów.
Czas
Punkty
poniżej 01:50,0
5
B. NURKOWANIE W DAL
Na 25 m pływalni przepłynięcie, po starcie z odbicia od ściany dystansu 25 metrów pod lustrem wody z wydobyciem 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m od siebie na głębokości od 1.5 do 4 m. Za bezbłędne wykonanie tego ćwiczenia otrzymuje 5 punktów. W przypadku błędów odejmuje się punkty ujemne jak niżej:
Błędy popełnione podczas próby
Punkty
Bezbłędne przepłynięcie 25 metrów
5
Wynurzenie jakiejkolwiek części ciała (każde zdarzenie)
-1
Wypłynięcie poza wyznaczony tor
-1
Nie wyłowienie przedmiotu (za każdy przedmiot -1)
-1
Wynurzenie się przed 25 metrem
-5
C. KRAUL RATOWNICZY NA CZAS
Na 25 m pływalni przepłynięcie kraulem ratowniczym 50m w czasie poniżej 50”.
Start skokiem ratowniczym (wykroczny, rozkroczny lub ślizgowy) na sygnał sędziego ze słupka startowego.
Błędy popełnione podczas próby
Punkty
Bezbłędne przepłynięcie 50 m w czasie poniżej 50”
5
Zanurzenie twarzy (każde zdarzenie)
-1
Brak skoku ratowniczego
-1
D. AKCJA RATUNKOWA
Na 25 m pływalni ratownik w koszulce i spodenkach ratowniczych po sygnale ubiera pas ratowniczy i wskakuje do wody sposobem ratowniczym. Następnie płynie kraulem ratowniczym i wydobywa manekina zapinając go w pas ratowniczy. (manekin leży na dnie, dotyka ściany podstawą korpusu, twarzą jest skierowaną w kierunku powierzchni lustra wody).
Akcja kończy się holowaniem do dosiężnego brzegu i dotknięciem ściany jakąkolwiek częścią manekina. Za bezbłędne wykonanie akcji w czasie 2 minut ratownik uzyskuje 5 punktów. Za popełnione błędy są odejmowane punkty ujemne wg poniższej tabeli:
Błędy popełnione podczas akcji
Punkty
Bezbłędnie przeprowadzona akcja ratownicza
5
Brak skoku ratowniczego
-1
Brak obserwacji tonącego podczas dopłynięcia
-1
Niewłaściwe zapięcie manekina
-1
Niewłaściwe holowanie
-1
Brak dotknięcia ściany jakąkolwiek częścią manekina
-1
Czas dłuższy niż 2 minuty.
-5
E. PRAKTYCZNE ZALICZENIE RKO NA FANTOMIE
Na fantomie z programem komputerowym pozwalającym na ocenę wykonania ćwiczeń RKO kwalifikowanego wg wytycznych 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji dla poszkodowanego tonącego. Każdy ratownik przeprowadza akcję RKO kwalifikowanego wg wylosowanego scenariusza w czasie 3 min. Punktacja wg poniższej tabeli:
Skuteczność RKO dla WZ
Punkty
Powyżej 90 %
5
85 – 90 %
4
80 – 85 %
3
75 – 80 %
2
70 – 75 %
1
Poniżej 70 %
0
Pominięcie któregokolwiek kroku algorytmu (błąd krytyczny)
-5
Skuteczność RKO dla WA
Punkty
Powyżej 80 %
5
75 – 80 %
4
70 – 75 %
3
65 – 70 %
2
60 – 65 %
1
Poniżej 60 %
0
Pominięcie któregokolwiek kroku algorytmu (błąd krytyczny)
-5
 
  3. REGULAMIN WERYFIKACJI 2012
ratowników WOPR Województwa Opolskiego

1. Zgodnie z uchwałą nr 4/1/10 Prezydium ZG WOPR z dnia 20 lutego 2010 r. w
sprawie egzaminów, weryfikacji, unifikacji i uprawnień instruktorów, weryfikacji
podlegają ratownicy, którzy posiadają stopień dłuŜej niŜ trzy lata.
2. Weryfikacja w roku 2012 dotyczy ratowników, którzy zdobyli uprawnienia w
WOPR przed 01 stycznia 2009 r. oraz ratowników, którym kończy się 3-letni
termin waŜności weryfikacji od ostatniego sprawdzianu (weryfikacji) lub od daty
uzyskania aktualnego stopnia (nie dotyczy uzyskania stopni zawodowych Rwp,
Rwś, Rwm z nadania w trybie szczególnym), przypadający na dzień potwierdzenia
waŜności uprawnień w 2012 r.
3. Weryfikację prowadzi się na podstawie WYTYCZNYCH nr 1 Wiceprezesa ZG WOPR
z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia weryfikacji
ratowników (Załącznik nr 1).
4. Ratownicy WOPR i Starsi Ratownicy WOPR podlegają weryfikacji zawodowej
zwanej dalej „WZ”.
5. Ratownicy wodni i Starsi Ratownicy wodni podlegają weryfikacji zawodowej
zwanej dalej „WZ”.
6. UpowaŜnia się Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu do
organizacji, wyznaczenia miejsca, terminu i składu Komisji Weryfikacyjnej celem
przeprowadzenia weryfikacji dla ratowników zarejestrowanych w Oddziale
Rejonowym WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.
7. UpowaŜnia się Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Opolu do organizacji,
wyznaczenia miejsca, terminu i składu Komisji Weryfikacyjnej celem
przeprowadzenia weryfikacji dla ratowników zarejestrowanych w oddziałach:
Rejonowym WOPR w Opolu i Powiatowym WOPR w Kluczborku.
8. UpowaŜnia się Prezesa Opawskiego Oddziału Powiatowego WOPR w Prudniku do
organizacji, wyznaczenia miejsca, terminu i składu Komisji Weryfikacyjnej celem
przeprowadzenia weryfikacji dla ratowników zarejestrowanych w oddziałach:
Opawskim Powiatowym WOPR w Prudniku i Rejonowym WOPR w Nysie.
9. UpowaŜnia się Wiceprezesa WOPR Województwa Opolskiego właściwego w
sprawach edukacji do zatwierdzenia miejsc i terminów oraz składów Komisji
Weryfikacyjnych w upowaŜnionych do jej przeprowadzenia jednostkach
terenowych.
10. Weryfikację przeprowadza Komisja Weryfikacyjna w składzie:
a) Przewodniczący - Instruktor WOPR z uprawnieniem ratownika systemu PRM;
b) Członek - Instruktor WOPR z uprawnieniami ratownika systemu PRM.
11. Zobowiązuje się organizatora weryfikacji do umieszczenia ogłoszenia na stronach
internetowych jednostek prowadzących weryfikację oraz na stronie internetowej
WOPR Województwa Opolskiego www.opolskiewopr.pl o terminie/terminach
weryfikacji na 14 dni przed jej przeprowadzeniem.
12. Weryfikacja jest płatna i wynosi dla:
a) Ratownika WOPR i Starszego Ratownika WOPR - 50 zł.
b) Ratownika Wodnego i Starszego Ratownika Wodnego - 50 zł.
13. Opłatę weryfikacyjną naleŜy dokonać w sposób wskazany w ogłoszeniu przez
organizatora weryfikacji.
14. Ratownicy chętni do udziału w weryfikacji powinni zgłaszać swoje kandydatury do
organizatora weryfikacji (właściwej jednostki terenowej) osobiście, telefonicznie
lub drogą elektroniczną.
15. Warunkiem dopuszczenia do weryfikacji jest opłacona składka na dany rok,
dokonana opłata weryfikacyjna oraz waŜne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w weryfikacji lub składających l podpisane
własnoręcznie, oświadczenie o zdolności do udziału w weryfikacji.
16. Dokumentem stwierdzającym przeprowadzenie weryfikacji jest protokół
weryfikacji. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji
Weryfikacyjnej.
17. Integralną częścią protokołu są karty weryfikacji oraz testy wiedzy wszystkich
uczestników weryfikacji stanowiące załączniki.
18. Przewodniczący KW odpowiada za stronę formalną postępowania weryfikacyjnego.
19. Przewodniczący KW po pozytywnym zaliczeniu weryfikacji w dniu jej
przeprowadzenia potwierdza ten fakt poprzez wklejenie stosownej naklejki z
hologramem oraz swoim podpisem i pieczątką w legitymacji członka WOPR.
 

20. Naklejka z hologramem jest drukiem ścisłego zarachowania przez Biuro WOPR
Województwa Opolskiego.
21. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej zobowiązany jest przekazać protokół
weryfikacyjny do Biura ZW WOPR w terminie do 7 dni od daty weryfikacji.
22. Biuro ZW WOPR potwierdza uprawnienie do pracy w legitymacji WOPR jedynie
ratownikowi, który posiada aktualną weryfikację i opłacił składkę członkowską na
dany rok.
23. Wytyczne ZG WOPR w sprawie zasad i trybu prowadzenia weryfikacji ratowników
stanowi Załącznik nr 1
24. Karta Weryfikacyjna stanowi Załącznik nr 2.
25. Protokół Weryfikacji stanowi Załącznik nr 3.
 
 
INSTRUKTOR WOPR 1092 , Instruktor MSWiA Ratownictwo Wodne
mgr Krzysztof Kasprzyszyn