Młodszy ratownik WOPR

WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnik ma mieć ukończony 12 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną
zgodę wyraża jej opiekun prawny);
3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny).
3. Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe potwierdzone kartą pływacką lub specjalną kartę pływacką;.

uprawnienia: pełnienie dyżurów społecznych pod nadzorem ratownika starszego stopniem( nie może pracować zawodowo w charakterze ratownika)

www.wopr.prudnik.pl