Ratownik wodny MSWiA

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. Poz. 747

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

 

 

Po zmianach z dnia 19 stycznia 2016 roku

 

PROGRAM SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH

SPIS TREŚCI

I. Założenia organizacyjno-programowe

1. Cel szkolenia

2. Cele szczegółowe szkolenia

3. Czas trwania szkolenia

4. Warunki realizacji szkolenia

5. Wymagania formalne

II. Zakres tematyczny

III. Wskazówki metodyczne

IV. Kadra kursu, egzamin końcowy, skład komisji egzaminacyjnej

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

I. 1. CEL SZKOLENIA: Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych. Praca wychowawczo – szkoleniowa z młodzieżą.

I. 2. CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA:

1. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3. kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

I. 3. CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1. Szkolenie powinno trwać co najmniej 64 godziny, w tym co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 44 godziny zajęć praktycznych.

2. Szkolenie może być zorganizowane w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.

I. 4. WARUNKI REALIZACJI SZKOLENIA:

1. Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Prudniku.

2. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu, w szczególności:  BAZA DYDAKTYCZNA/RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ 1 sale wykładowe lub seminaryjne wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć;  2 pływalnię o wymiarach minimum 25 m x 10 m x 1,60 m, ze słupkami o wysokości minimum 70 cm do wykonania skoku;  3 dostęp do zbiornika wodnego z naturalną linią brzegową, umożliwiającą swobodny dostęp do wody;  4 rzutkę ratunkową (worek z obciążnikiem zawierający 25 m liny nietonącej o średnicy minimum 6–8 mm) 5 szt. 5 koła ratunkowe 3 szt. 6 linę ratowniczą (lina nietonąca o średnicy 6–8 mm i długości 15 m 2 szt. 7 linę asekuracyjną (lina nietonąca o długości 80 m) z zasobnikiem 2 szt. 8 bojkę ratowniczą typu SP 15 szt. 9 pas ratunkowy 3 szt. 10 żerdź o długości minimum 4 m 4 szt. 11 manekiny do nauki holowania (fantom osoby dorosłej koloru czerwonego w formie torsu, z pomalowaną twarzą na inny kolor, z krótkim odcinkiem ramienia, zawierający zakręcane otwory pozwalające napełnić go wodą) 5 szt. 12 ratowniczą łódź wiosłową z linką zaburtową na całej długości burt, wiosłami i z cumą, o długości do 5 m 3 szt. 13 deskę ratowniczą 1 szt. 14 deskę ortopedyczną 1 szt.

3. Za stronę formalną szkolenia odpowiada prezes WOPR w Prudniku lub osoba przez niego upoważniona.

4. Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada kierownik szkolenia – ratownik wodny z przygotowaniem pedagogicznym lub instruktor z przygotowaniem pedagogicznym. Kierownik prowadzi nadzór nad prowadzącymi zajęcia.

5. Organizator dostarcza pomoce dydaktyczne: 1) prezentacje wykładów w formie multimedialnej; 2) materiały przygotowujące do zdania testu wiedzy.

6. Organizator wymaga od uczestnika wyposażenia własnego: 1) sprzęt ABC (maska, płetwy, fajka); 2) strój stosowny do zajęć.

7. Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne powinny współpracować w celu kształtowania umiejętności objętych programem szkolenia.

8. Organizator opracowuje regulamin organizacyjny szkolenia oraz zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia.

9. Organizator zapewnia organizację procesu dydaktycznego (zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 15 osób).

10. Realizacja programu szkolenia: 1) uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności; 2) jest dokonywana w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne; 3) odbywa się na podstawie zakresu tematycznego.

11. Organizator posiada: 1) imienną listę osób prowadzących zajęcia; 2) imienną listę uczestników szkolenia; 3) dokumentację zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników szkolenia oraz dokumentację egzaminacyjną.

12. Szkolenie należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, zaświadczeń, regulaminów i standardów wyposażenia.

I. 5. WYMAGANIA FORMALNE 1. Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać: 1) legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Prudniku z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy oraz identyfikator członka; 2) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (osoba niepełnoletnia składa oświadczenie przez opiekun prawnego); 3) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 2. Przystępujący do szkolenia wpisany jest na listę uczestników szkolenia po podpisaniu regulaminu szkolenia (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny).

II. ZAKRES TEMATYCZNY  ZAGADNIENIE CELE SZKOLENIA LICZBA GODZIN WYKŁ. ĆWICZ.

MODUŁ I. (18 godzin)  Pływanie i techniki ratownictwa wodnego Kształcenie umiejętności w zakresie  1) pływania stosowanego w ratownictwie wodnym z podręcznym sprzętem ratunkowym -  2) samoratownictwa -  3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody z podręcznym sprzętem ratunkowym -  4) nurkowania i pływania pod wodą -  5) holowania i postępowania z osobą tonącą aktywną z podręcznym sprzętem ratunkowym -  6) ewakuacji z wody i na lądzie. Po zmianach z dnia 19 stycznia 2016 roku . Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym Kształcenie umiejętności w zakresie -  1) podstawowych prac bosmańskich i węzłów -  2) prowadzenia akcji ratunkowy z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego.

 MODUŁ II. (22 godziny)  Pływanie i techniki ratownictwa wodnego Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie  1) pływania stosowanego w ratownictwie wodnym -  2) samoratownictwa -  3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody z podręcznym sprzętem ratunkowym -  4) nurkowania i pływania pod wodą w tym przy użyciu sprzętu ABC  5) holowania i postępowania z osobą tonącą pasywną przy użyciu podręcznego sprzętu ratunkowego - 6) ewakuacji z wody i na lądzie -  7) użycia deski ortopedycznej w wodzie.  Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym. Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie  1) podstawowych prac bosmańskich  2) prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego - 3) użytkowania sprzętu pływającego

MODUŁ III. (24 godziny)  Organizacja ratownictwa wodnego - podstawy prawne Zdobywanie wiedzy w zakresie  1) podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP  2) organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie RP 3) prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy)

Organizacja pracy ratowników Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie 1) obowiązków i uprawnień ratowników wodnych  2) specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych  3) specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste)  4) hydrologii i meteorologii  5) dokumentacja działań ratowniczych i dokumentacji zarządczej dot. bezpieczeństwa wyznaczonego obszaru wodnego .Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym. Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie 1) podstawowych prac bosmańskich  2) prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego i sprzętu ABC .Pływanie i techniki ratownictwa wodnego. Zdobywanie wiedzy w zakresie 1) pływania stosowanego w ratownictwie wodnym  2) samoratwnictwa 3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody 4) nurkowania i pływania pod wodą w tym przy użyciu ABC, prowadzenia działań z ABC  5) holowania i postępowania z osobą tonącą aktywną i pasywną 6) ewakuacji z wody i na lądzie 7) użycia deski ortopedycznej w wodzie.

 III. WSKAZÓWKI METODYCZNE:

Uczestnik szkolenia powinien umieć poprawnie wykonać każdą czynność, która była przedmiotem szkolenia.

IV. KADRA SZKOLENIA, EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIA,

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Kadrę szkolenia, skład komisji egzaminacyjnej – powołuje się, egzamin końcowy szkolenia – przeprowadza się, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747)

KARTA EGZAMINU KOŃCOWEGO SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwisko i imię; PESEL) EGZAMIN TEORETYCZNY IL. PKT. ZAL./NZL. Test 30 pytań EGZAMIN PRAKTYCZNY CZAS ZAL./NZL.

1. Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8’

2. Przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia

3. Przepłynięcie sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55’’

4. Przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2’40’’ ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynięcie do niej rufą, powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła

5. Przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m

6. Holowanie tonącego bez przerwy i zatrzymania na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m

7. Wyciągnięcie na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i ułożenie jej w pozycji umożliwiającej udzielanie KPP

 

PREZES WOPR Powiatu Prudnickiego

mgr Krzysztof Kasprzyszyn